Solvallastaden -ett liv i rörelse

 Ett grönt livsstilsval

För dig som vill leva nära och i samklang med naturen. Vi skapar en plats med fokus på folkhälsa, rekreation, rörelse och upplevelser. Med närhet till sport och idrottsanläggningar, Solvallaskogen och med modern bebyggelse av hög kvalitet blir Solvallastaden en stadsdel i den gröna promenadstadens anda. Här finns det gröna runt omkring dig. Solvallaskogen, en härlig blandskog på 16 hektar, den centrala stadsparken och kvartersgårdar med gröna ytor som ger plats för lek, träning eller bara skönt umgänge. Fruktträd, gräsmattor och sköna miljöer skapar ett lustfyllt uteliv. Gröna tak med sedumgräs tar hand om ljud och dagvatten.

I planeringen av Solvallastaden lägger vi stort fokus på ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster kallas de nyttor som vi människor får från naturen. Detta är minst lika viktigt att ha med i stadsutvecklingsplaneringen som elnät och kollektivtrafik. Vi tillför mer grönyta än vad vi tar i anspråk genom att tillföra gröna gårdar, park och gröna tak. Vi öppnar upp Solvallaskogen för människor att njuta av.

Vi vill skapa en naturnära, hållbar och aktiv stadsdel där kombinationen modern stadsbebyggelse, naturpark och arenan ger förutsättningar för ett socialt och aktivt liv.

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.