Frågor & svar

solvallastadenmodell1150

Varför ska området förändras?

Stockholmsregionen växer. År 2024 väntas en miljon invånare bo i Stockholms stad. För att möta det har stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att planera för 140 000 bostäder fram till år 2030.

Det finns en stor politisk enighet om att tillväxten är positiv för Stockholm och att staden ska växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm.

Solvallaområdet är markerat som utvecklingsområde enligt Stockholms stads översiktsplan -Promenadstaden. Här är en tät stadsbebyggelse tänkt att växa fram som en del av ett bebyggelsestråk från Alvik via Ulvsunda och med närhet till kommunikationer i centrala Sundbyberg.

Stockholms Travsällskap, som äger stora delar av området ser att området som i dag är en besöksparkering kan nyttjas bättre än vad det gör i dag.

Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för fler bostäder, skola, förskola, sporthallar och verksamhetslokaler.

Vad är visionen för projektet?

Med stadsbyggnadsidén Ett liv i rörelse som utgångspunkt planeras en ny stadsdel med fokus på att ge möjlighet till ett aktivt liv i ett område där alla har nära till grönska och friytor.

Varför genomförs detta?

Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med 2000 - 2500 bostäder med viss närservice, skola, förskola och verksamheter med anknytning till arenan, bland annat en sporthall och Solvallaskogen.

Vad är syftet?

Solvallaområdet har goda förutsättningar till en bli en attraktiv stadsdel enligt intentionen i Stockholms översiktplan -Promenadstaden. Området ligger i ett bra läge med tillgång till Solvallaskogen och med närhet till kommunikationer. Förutsättningar skapas en hållbar stadsutveckling i området, som fullt utbyggt kan innehålla 2000 - 2500 lägenheter, skola, förskola och lokaler för olika verksamheter.

Vad innebär programförslaget?

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret har tillsammans med Stockholms Travsällskap påbörjat ett programarbete för Solvalla. Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med 2000-2500 lägenheter med viss närservice, skola, förskola och lokaler för verksamhetsändamål och med anknytning till arenan, bland annat en sporthall. Solvallaskogen tillgängliggörs för naturupplevelser och rekreation.

Vad händer med trafiken i området?

Södra Solvallastaden är uppbyggd kring en sammanhållen gatustruktur där gång- och cykel tillsammans med kollektivtrafiken prioriteras framför biltrafiken. I direkt anlutning till området planerar Trafikförvaltningen en hållplats för tvärbanans Kistagren. Bussar går längs Bällstavägen mot Blackeberg samt Sundbyberg. Ett utbyggt pendelstråk för cykel planeras längs Ulvsundaleden och Bällstavägen.

När ni bygger på parkeringen, var kan man parkera bilen vid evenemang?

Det kommer att bli enklare att ta sig till Solvalla utan bil tack vare utökad kollektivtrafik. Främst genom att tvärbanans nya Kistagren kommer att ha en hållplats vid Solvalla. Vid större evenemang kommer man också ordna evenemangstrafik med bussar. Utöver detta så planeras för parkeringsgarage under jord samt en del gatuparkering.

Vilka äger Solvalla?

Solvalla ägs och förvaltas av Stockholms Travsällskap, som är en ideell förening som arrangerar travtävlingar, verkar för travsporten i regionen och är medlem i Svensk Travsport. Fastighetsutvecklingen sker i ett dotterbolag, Solvalla Utvecklings AB.

Varför gör Solvalla / Stockholms Travsällskap detta?

Stockholms Travsällskap (STS) äger mark kring Solvalla som idag till stora delar används till besöksparkering och området kan nyttjas bättre än vad det gör idag. Området har ett bra läge med närhet till natur och kommunikationer, vilket gör platsen lämplig för fler bostäder, skola, förskola, sporthallar och verksamhetslokaler. Målsättningen är att frigöra kapital som möjliggör en utveckling av arenan.

Ska Travbanan ligga kvar?

Solvalla Travbana kommer att ligga kvar och utvecklas på plats.

Ska hästarna vara kvar på området?

Det kommer fortsatt att finnas hästar på Solvalla, främst vid tävlingar. Travskolan på sikt att omlokalisera viss verksamhet med de större djuren när träningsförutsättningarna försämras. Målsättningen är att viss utbildningsverksamhet fortsatt ska bedrivas på plats.

Ligger inte bostadskvarteren för nära flygplatsen, kommer det inte vara en bullrig miljö?

I programhandlingarna finns det olika utredningar redovisade, däribland en bullerutredning. Utredningen visar att flygbullernivån från Bromma flygplats är lägre än riktvärdet 55 dBa. men området är bullerutsatt främst från trafikbuller från Ulvsundavägen och Bällstavägen. Vi gör fördjupade studier tillsammans med Swedavia och Miljöförvaltningen för att förstå hur den faktiska ljudmiljön för Solvallastaden kommer att se ut. Eftersom industribullervägledningen är relativt ny så ger den bitvis en ganska översiktlig vägledning gällande mät- och metodval. Vi har nu tillsammans med Swedavia tagit fram en arbetsprocess med principer för hur vi ska hantera den kommande planeringen gällande buller. Processen är avstämd med Länsstyrelsen. Exempel på viktiga variabler är hur man förhåller sig till vindriktning och dess variationer samt vilka tider på dagarna som flygtrafiken är som tätast. Sammanfattningsvis är det glädjande att konstatera att det finns bra förutsättningar för att skapa goda ljudmiljöer för Solvallastaden.

Kommer det finnas butiker i centrumet?

Det kommer att finnas ett mindre serviceutbud inom området men inte någon centrumhandel i vanlig bemärkelse. Handelsområdet Bromma Blocks ligger endast 1,5 km från området.

Vad är ett programsamråd? När är det?

Ett programsamråd är när programförslaget samråds med allmänheten och berörda sakägare. Under samrådstiden kan man lämna synpunkter på förslaget. Samråd för Solvalla ägde rum mellan den 8 december 2015 - 26 januari 2016.

Jag har synpunkter, hur kan jag framföra dem?

Samrådet pågår under perioden 8 december 2015 – 26 januari 2016. Synpunkterna skickas in skriftligt via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller via brev till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Ange ärendets diarienummer: 2012-17035

Hur ser processen ut efter programsamrådet?

När programsamrådet för Solvalla är slut sammanställs de inkomna skriftliga synpunkterna i en samrådsredogörelse som redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden, som fattar beslut om det fortsatta arbetet.

Läs mer om planprocessen här...

När kommer det att bli inflyttning?

Projektet befinner sig i ett mycket tidigt skede och det beror på samrådets utfall och den fortsatta planprocessen utfall.

Byggnationen kommer att ske etappvis under flera år.

Jag vill flytta till Solvalla. Vart ska jag vända mig?

Du kan göra en intresseanmälan här på hemsidan under fliken Nyheter & Press. För hyreslägenhet inom allmännyttiga bostadsföretag kan du vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling.

Längre fram kommer projektet att kunna berätta vilka byggherrar som fått markanvisning i området och då kan en direktkontakt tas med dem.

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.