Programbeskrivning

Programskedet är ett första tidigt idéskede. Genom samrådet testar vi idén och får in synpunkter för att se om idén håller och vi kan gå vidare i planeringen.

Ett så kallat program görs för större områden. I programarbetet utreds tillgången till offentliga platser och parker, infrastruktur och kollektivtrafik, liksom tillgång till förskolor, skolor och annan samhällsservice. Även tekniska frågor som till exempel luftkvalitet, buller, vatten och avlopp studeras.

Programförslaget för Solvallastaden innebär att markägarna Stockholms travsällskap och Stockholms stad (Exploateringskontoret) tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, har påbörjat ett programarbete för Solvalla. Programmet redovisar ett förslag till utveckling av området mellan Solvalla arena och Bällstavägen – Södra Solvallastaden.  Målsättningen är att skapa attraktiva boendemiljöer med 1200 – 1500 lägenheter, skola, förskola och lokaler för idrottsverksamheter med anknytning till arenan, bland annat en eller flera sporthallar. Ett arenatorg kommer att skapas i anslutning till ett stationsläge för spårvägens Norra Kista gren. Solvallaskogen görs tillgänglig för naturupplevelser och rekreation.

Programsamrådet för Solvalla ägde rum mellan den 8 december 2015 - den 26 januari 2016. Programmet har blivit positivt mottaget.

Efter programmets godkännande påbörjas detaljplanearbetet som kommer att ske i etapper beroende på hur förutsättningarna för utbyggnaden ser ut i olika delar av området. Arbetet med den första planen förväntas starta under senhösten.

 


process beige

SOLVALLASTADEN - ETT LIV I RÖRELSE

Vi skapar en ny stadsdel för dig som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur.